Keresés
Megrendelés

2021

Elállás joga

Elállás joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) ...

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.)  "A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályai" kormányrendeletszabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.  

Jelen tájékoztató hiányában, a fogyasztó jogosult,egy év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

Az elállási jog gyakorlása esetén,a fogyasztót,a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését!!!

Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog!

A vállalkozó,a termék visszaérkezését követően,a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a termék vételárát,a kiszállítási költségekkel együtt,a fogyasztó részére!

Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:

9. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog
20. § (1) Az  üzlethelyiségen kívül kötött és a  távollévők között kötött szerződés esetén a  fogyasztót a  (2)  bekezdésben 
meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és 
távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a  13.  § vagy a  19.  § szerinti 
nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn 
belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az  egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az 
utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A  (2)  bekezdés a)  pontjában foglaltak nem érintik a  fogyasztó azon jogát, hogy az  e  §-ban meghatározott elállási 
jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 10. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jogra vonatkozó tájékoztatás elmulasztásának 
jogkövetkezménye
21. § (1) Ha a  vállalkozás a  11.  § (1)  bekezdésének i)  pontjában meghatározott tájékoztatási kötelezettségének nem tett 
eleget, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik.
(2) Ha a vállalkozás a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő tizenkét hónapon belül megadta 
a fogyasztónak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást, az elállásra vagy a felmondásra nyitva álló határidő 
az e tájékoztatás közlésétől számított tizennegyedik napon jár le.
11. A fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy
b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján
gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés 
szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával,annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon.

Postai úton írásban történő jelzés alkalmával,a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket személyesen, vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a telephelyünk címére!

Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt)

A 14 napon belüli elállási jog nem azt jelenti, hogy a terméket használja 13 napig, majd él az elállási jogával és visszaküldi! Kérjük ezt figyelembe venni!

A termék visszaérkezését követő 14 napon belül,a Vásárló által megadott bankszámla számra,visszatérítjük a termék vételárát,és a teljesítés során,az Eladó által felszámolt költségeket! (egyeztetés alapján,postai úton történő visszajuttatás,vagy készpénzes visszafizetés is lehetséges!)

Letölthető elállási dokumentum

Elállás joga